Đọc số thành chữ nhiều ngôn ngữ

Deal Score0
Deal Score0

Đôi khi hợp đồng và hóa đơn yêu cầu một chức năng chuyển đổi số tiền thành từ ngữ. Rất tiếc, Excel không có chức năng này. Bạn có thể sử dụng phần bổ trợ để đọc số. đổi số thành chữ cái. Nhưng khi họ chuyển sang thiết bị khác Họ không có tiện ích bổ sung. Vì vậy, đọc và đánh số là sai, có. Cách đọc số bằng chữ mà không cần phụ trợ? Có thể không? Câu trả lời là có! và đây là Làm thế nào để chuyển số thành chữ bằng hàm trong Excel bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt?

Đọc số thành từ bằng nhiều ngôn ngữ.

Trong phạm vi bài viết này Tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một hàm để tham chiếu một hoặc nhiều ô để hiển thị kết quả cho một hoặc nhiều ô tương tự như sử dụng một phần bổ trợ. Bạn có thể xem các bài viết sau:

Công thức Đọc số bằng chữ cái tiếng Anh bằng các hàm trong Excel, đánh vần số trong Excel mà không cần VBA

Giả sử bạn có một số tiền trong ô A2 và bạn đặt công thức sau trong ô B2 (để sao chép nó, hãy chọn Xem bản thôvà sau đó sao chép công thức!)

CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 1,1) +1 “”, “Một trăm”, “Hai trăm”, “Ba trăm”, “Bốn trăm”, “Năm trăm” “Sáu trăm”, “bảy trăm”, “tám trăm”, “chín trăm”),
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 2,1) +1, “”,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 3,1) + 1 + N (“phanmemfree.org “),“ Mười ”,“ mười một ”,“ mười hai ”,“ mười ba ”,” mười bốn “,” mười lăm “,” mười sáu “,” mười bảy “,” mười tám “,” mười chín “),” hai mươi ” , “Ba mươi”, “Bốn mươi”, “Năm mươi”, “Sáu mươi”, “Bảy mươi”, “Tám mươi”, “Chín mươi”), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 2 , 1))> 1,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 3,1) +1, “”, “- một”, “- hai”, “- ba”, “- bốn”, “- năm “”, “- sáu”, “- bảy”, “- tám”, “- chín”), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (A2)), REPT (0,12)), 2,1)) = 0,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 3,1) +1, “”, “một”, “hai”, “ba”, “năm”, “năm”, “sáu” “Bảy”, “tám”, “chín”), “”)), IF (A2> = 10 ^ 9, “tỷ”, “”),
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 4,1) + 1 + N (“phanmemfree.org “),” “,” Một trăm “,” Hai trăm “,” Ba trăm “,” Bốn trăm “,” Năm trăm “,” Sáu trăm “,” Tám trăm “,” Chín trăm “.)
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 5,1) + 1 + N (“phanmemfree.org”), “”,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 6,1) +1, “mười”, “mười một”, “mười hai”, “mười ba”, “14”, “mười lăm”, “mười Sáu “”, “mười bảy”, “mười tám”, “mười chín”), “hai mươi”, “ba mươi”, “bốn mươi”, “năm mươi”, “sáu mươi”, “bảy mươi”, “tám mươi”, “chín mươi”), IF (Giá trị (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 5,1))> 1,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 6,1) +1, “”, “- một”, “- hai”, “- ba”, “- bốn”, “- năm “”, “- sáu”, “- bảy”, “- tám”, “- chín”), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (A2)), REPT (0,12)), 5,1)) = 0,
Chọn (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 6,1) +1, “”, “một”, “hai”, “ba”, “năm”, “năm”, “sáu” ”Bảy”, ”tám”, ”chín”), ””)), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 4,3))> 0, “triệu”, ” “),
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 7,1) +1 “”, “Một trăm”, “Hai trăm”, “Ba trăm”, “Bốn trăm”, “Năm trăm” “Sáu trăm”, “bảy trăm”, “tám trăm”, “chín trăm”),
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 8,1) +1, “”,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 9,1) +1, “mười”, “mười một”, “mười hai”, “mười ba”, “14”, “mười lăm”, “mười Sáu “”, “mười bảy”, “mười tám”, “mười chín”), “hai mươi”, “ba mươi”, “bốn mươi”, “năm mươi”, “sáu mươi”, “bảy mươi”, “tám mươi”, “chín mươi”), IF (Giá trị (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 8,1))> 1,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 9,1) +1, “”, “- một”, “- hai”, “- ba”, “- bốn”, “- năm “”, “- sáu”, “- bảy”, “- tám”, “- chín”), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (A2)), REPT (0,12)), 8,1)) = 0,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 9,1) +1, “”, “một”, “hai”, “ba”, “năm”, “năm”, “sáu” “Bảy”, “tám”, “chín”), “”)), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 7,3)), “nghìn”, ” ),
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 10,1) +1 “”, “Một trăm”, “Hai trăm”, “Ba trăm”, “Bốn trăm”, “Năm trăm” “Sáu trăm”, “bảy trăm”, “tám trăm”, “chín trăm”),
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 11,1) +1, “”,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 12,1) +1, “mười”, “mười một”, “mười hai”, “mười ba”, “mười bốn”, “mười lăm”, “Mười sáu”, “Mười bảy”, “Mười tám”, “Mười chín”), “Hai mươi”, “Ba mươi”, “Bốn mươi”, “Năm mươi”, “Sáu mươi”, “Bảy mươi”, “Tám mươi”, “Chín mươi”), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 11,1))> 1,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 12,1) +1, “”, “- một”, “- hai”, “- ba”, “- bốn”, “- năm “”, “- sáu”, “- bảy”, “- tám”, “- chín”), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (A2)), REPT (0,12)), 11,1)) = 0,
CHỌN (MID (TEXT (INT (A2), REPT (0,12)), 12,1) +1, “”, “một”, “hai”, “ba”, “năm”, “năm”, “sáu” “Bảy”, “Tám”, “Chín”), ””))), “,” “) & IF (FLOOR (A2,1)> 1,“ Dollar ”,“ Dollar ”))) & IF (ISERROR (TÌM (“.”, A2,1)), ”và không có xu”, ”và“ & PROPER (IF (LEN (LEFT (TRIM (MID (SUBSTITUTE (A2, ”.”), REPT (””), 255)) ), 255,200)), 2)) = 1,
SELECT (1 * LEFT (TRIM (MID (SUBSTITUTE (A2, “.”, REPT (“”, 255)), 255,200)), 2), “ten”, “hai mươi”, “ba mươi”, “bốn mươi”, “Năm mươi”, “Sáu mươi”, “Bảy mươi”, “Tám mươi”, “Chín mươi”) & “Cent”, ””) & CONCATENATE (
CHỌN (MID (TEXT (INT (LEFT (TRIM (MID (SUBSTITUTE (A2, “.”), REPT (“”, 255)), 255,200)), REPT (0,12)), 11,1) +1, ” “,
CHỌN (MID (TEXT (INT (LEFT (TRIM (MID (SUBSTITUTE (A2, “.”), REPT (“”, 255)), 255,200)), REPT (0,12)), 12,1) +1, ” Mười “,” Mười một “,” Mười hai “,” Mười ba “,” Mười bốn “,” Mười lăm “,” Mười sáu “,” Mười bảy “,” Mười tám “,” Mười chín “) &” xu “,” hai mươi ”,“ Ba mươi ”,“ Bốn mươi ”,“ Năm mươi ”,“ Sáu mươi ”,“ Bảy mươi ”,“ Tám mươi ”,“ Chín mươi ”), IF (VALUE (MID (TEXT (INT (LEFT) (TRIM))). (MID ( SUBSTITUTE)))) A2, “.”, REPT (“”, 255)), 255,200))), 2)), REPT (0,12)), 11,1))> 1,
CHỌN (MID (TEXT (INT (LEFT (TRIM (MID (SUBSTITUTE (A2, “.”), REPT (“”, 255)), 255,200)), REPT (0,12)), 12,1) +1, ” “,” – một “,” – hai “,” – ba “,” – bốn “,” – năm “,” – sáu “,” – bảy “,” – tám “,” – chín “) &” xu ”, IF (LEFT (TRIM (MID (SUBSTITUTE (A2,”. ”, REPT (” “, 255)), 255,200)), 2) =” 01 ″, ”một xu”, IF (LEFT (TRIM (MID (SUBSTITUTE (A2, “.”, REPT (“”, 255)), 255,200)), 1) = ”0”,

Kết quả là chúng ta có một chức năng ứng dụng để đọc số bằng chữ. Bạn có rất nhiều ô, chỉ cần chỉnh sửa các tham chiếu ô có liên quan. Trong tiếng Anh, số thập phân có thể đọc được.

Công thức đọc số thành từ tiếng Việt với các hàm trong Excel

Đọc số thành từ bằng nhiều ngôn ngữ.

Nó tương tự như cách đọc số trong tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng công thức sau để chuyển số sang chữ trong tiếng Việt. với người việt nam Bạn có thể tạo xác thực dữ liệu cho ô F1 để chọn giữa “nghìn và nghìn” tương ứng cho G1 với “linh và lẻ” hoặc sửa đổi hoặc thay đổi cụm từ “dong” ở cuối công thức: “@@@”, ” .lạ lùng“),” ### ”,”nghìn“),” %%% ”,”, [sửa chỗ này nếu muốn bỏ dấu phẩy]“),” “,” “) &” đồng“))

để biết chi tiết Vui lòng tải xuống tệp demo bên dưới để xem:

Muốn có một tập tin demo? Hãy thử nhập số tiền vào ô A2 -> A4 ngược lại và xem kết quả! Hoặc tải file về học nhé!

Nếu Excel của bạn sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các đối số Bạn nên tải xuống tệp bên dưới và sao chép công thức! Bấm vào đây để tải xuống tệp đọc số thành từng chữ bằng các hàm trong Excel.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE