Tag: hàm tính toán excel
0
Hàm Round là gì?, cách dùng hàm làm tròn trong Excel
0

Trong quá trình sử sử dụng Excel để tổng kết dữ liệu, tính toán kết quả trung bình, nhiều người dùng sẽ cần sử dụng đến hàm Round để làm tròn số. Nhu cầu làm ...

0
Hàm SUMIFS, cách dùng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong Excel
0

Hàm SUMIFS, một trong các hàm toán học và lượng giác, cộng tất cả các đối số của nó mà đáp ứng nhiều tiêu chí.. Để tính tổng trong Excel chúng ta sẽ dùng đến ...

Phần mềm FREE