Tag: tim gia tri lon hon gan nhat
1
Tìm giá trị lớn hơn bằng Excel
2

Trong Excel, chúng ta có thể sử dụng hàm LOOKUP để tìm một giá trị bằng với một giá trị cụ thể, nhưng nếu không có giá trị nào hoàn toàn khớp với giá trị tra ...

Phần mềm FREE