Tính Net Income trên Excel

Deal Score0
Deal Score0

Excel là công cụ hỗ trợ không giới hạn công việc đối với người dùng, đặc biệt trong vấn đề tài chính của hầu hết các cơ sở kinh doanh khác nhau, dùng excel để phân tích biến động doanh thu, lợi nhuận. Vậy việc dùng excel là công cụ để tính lợi nhuận dựa vào giá bán và số lượng như thế nào dễ dàng, bài viết hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn.

Tính Net Income trên Excel

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel

Báo cáo kết quả kinh doanh gồm các chỉ tiêu như sau:

1. Tổng doanh thu – Total Revenue

Xác định bằng tổng số tiền thu được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

2. Giá vốn hàng bán – Cost of Goods Sold

Đây là phần chi phí cấu thành nên sản phẩm, tham gia trực tiếp vào quá trình tạo ra sản phẩm: chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí mua hàng…

3. Doanh thu thuần – Gross profit

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán

Đây là phần doanh thu còn lại sau khi trừ đi phần chi phí giá vốn. Phần này phản ánh chênh lệch giữa giá vốn với giá bán sản phẩm, dịch vụ.

4. Chi phí hoạt động – Operating Expenses

Chi phí hoạt động là toàn bộ các chi phí chung về hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

5. Chi phí khác – Interest Expenses

Là các chi phí khác của doanh nghiệp mà không liên quan tới các hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp.

Phần này có thể gồm Thu nhập khác và Chi phí khác. Nếu chỉ xét Chi phí khác thì có thể hiểu

  • Thu nhập khác = 0 hoặc;
  • Chi phí khác còn lại = Chi phí khác – Doanh thu khác ; tức là bù trừ phần doanh thu khác

6. Thuế – Taxes

Thuế được tính trên phần thu nhập còn lại của:

Doanh thu thuần (3) – Chi phí hoạt động (4) – Chi phí khác (5)

Thuế này là thuế thu nhập doanh nghiệp. Tùy theo quy định mà xác định tỷ lệ % số thuế phải nộp (thường là 20% hoặc 25%).

Ví dụ với 20% ta có:

Số thuế phải nộp = 20% * (Doanh thu thuần – Chi phí hoạt động – Chi phí khác)

Tham khảo: Thuế thu nhập doanh nghiệp tính như thế nào?

7. Lợi nhuận ròng – Net Income

Lợi nhuận ròng sẽ là số tiền còn lại của doanh thu thuần sau khi đã trừ đi các khoản chi phí, thuế.

= Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí hoạt động – Chi phí khác – Số thuế thu nhập phải nộp

= Doanh thu thuần – Chi phí hoạt động – Chi phí khác – Số thuế thu nhập phải nộp

Như vậy trong mẫu bảng báo cáo KQKD trong Excel ở trên, chúng ta có thể xác định các công thức như sau:

Tính Net Income trên Excel

Hy vọng bài viết mang tới cho bạn nhiều thông tin bổ ích về Net income. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Phần mềm FREE