Tính thời gian hoàn vốn trong Excel

Deal Score0
Deal Score0

Thời gian hoàn vốn của dự án (bằng tiếng Anh Thời gian hoàn vốn = PP) là thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu của toàn bộ dự án. Đây là một trong những tiêu chí dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án, trong bài viết này, Học phanmemfree sẽ hướng dẫn bạn cách tạo công thức tính thời gian hoàn vốn của dự án trên Excel.

Cách tính thời gian hoàn vốn

khi đánh giá và tính toán thời gian hoàn vốn của dự án Chúng ta thường thấy hai trường hợp:

Trường hợp 1: Thu nhập đầu tư như nhau qua các năm

Trong trường hợp này, công thức tính thời gian hoàn vốn như sau.

Tính toán thời gian hoàn vốn trong Excel

bên trong

Thu nhập ròng 1 năm = 1 năm khấu hao + 1 năm lợi nhuận sau thuế

Trường hợp 2: Thu nhập từ các khoản đầu tư không giống nhau qua các năm.

Tại thời điểm dòng tiền thuần tích lũy = 0 là thời điểm hòa vốn.

Thời gian hoàn vốn = thời gian từ khi bắt đầu dự án đến thời điểm hòa vốn

Công thức tính thời gian hoàn vốn của dự án trong Excel

Hãy xem xét ví dụ sau:

Dự án A có các mức đầu tư sau:

Thời gian hoàn vốn là bao nhiêu năm?

Khi hiển thị dữ liệu này trong Excel, chúng ta có:

Tính toán thời gian hoàn vốn trong Excel

Để tính toán thời gian hoàn vốn Chúng tôi làm như sau:

Bước 1: Tính toán dòng tiền ròng theo năm.

= thu nhập – đầu tư

Tính toán thời gian hoàn vốn trong Excel

B5 = B4-B3

C5 = C4-C3

G5 = G4-G3

Bước 2: Tính toán các luồng tiền thuần tích lũy của mỗi năm.

Tính toán thời gian hoàn vốn trong Excel

tại thời điểm đầu tư Không kiếm tiền: B6 = B5

Năm 1: C6 = B6 + C5 (sử dụng dòng tiền ròng tích lũy của năm trước cộng với dòng tiền ròng của năm tiếp theo)

Năm 2: D6 = C6 + D5

Năm 5: G6 = F6 + G5

Vì vậy, trong Năm 3, chúng ta có thể thấy rằng dòng tiền ròng tích lũy là> 0.

Số tháng trong năm 3 đến 10 triệu là:

= (30/10) * 12 = 4 tháng

Tổng thời gian hoàn vốn là: 2 năm + 4 tháng

Ngoài ra, trong đánh giá của tất cả các dự án Chúng ta cần xem xét các thông số khác của dự án như NPV và IRR. Bạn có thể tìm thấy chúng trong các bài viết về Excel.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Phần mềm FREE